Złożenie zamówienia w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej jest równoznaczne z akceptacją poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1. Zastosowanie i egzekwowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

Sprzedaż towarów dokonywana przez Advanced Feeds Waldemar Piekarski (Dostawca) jest regulowana przez Ogólne Warunki Sprzedaży. Dlatego też fakt złożenia przez Odbiorcę zamówienia jest równoznaczny z akceptację w/w Ogólnych Warunków Sprzedaży z wyjątkiem materiałów informacyjnych typu ulotki czy raporty udostępniane przez Dostawcę. Wszystkie wyjątki lub specjalne warunki sprzedaży muszą być uzgodnione z Dostawcą w formie pisemnej i będę odnosiły się do w/w warunków, chyba że zostanie to jasno ustalone inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą nadrzędne w stosunku do innych warunków zawartych w dokumentach wystawionych przez Odbiorcę a w szczególności w jego warunkach zakupu bez względu na to czy Dostawca jest o nich poinformowany. Zastrzeżenia i zmiany wymienione w zamówieniu nie będą wiążące dla Dostawcy, jeśli Dostawca nie wyraził jasnej zgody, nawet w przypadku braku odrębnego komentarza przy akceptacji zamówienia.

Fakt, że Dostawca nie wymaga wypełnienia realizacji jakiegokolwiek postanowienia w Ogólnych Warunkach Sprzedaży w żadnym razie nie może być traktowany jako ukonstytuowane odstąpienie od wypełnienia zobowiązania w późniejszy terminie.

2. Przyjęcie zamówienia i kontrakt handlowy

Zamówienia będę traktowane jako ostateczne i wiążące po ich pisemnym zaakceptowaniu przez Dostawcę w formie kontraktu handlowego. Zamówienia i kontrakty handlowe przesłane drogą elektroniczną strony uważają za wiążące.

3. Modyfikacja zamówienia i kontraktu handlowego

Jakakolwiek zmiana zamówienia lub jego anulowanie przez Odbiorcę może być wzięte pod uwagę pod warunkiem wysłania stosownej informacji w formie pisemnej (drogą elektroniczną) i przed wysyłką towaru.

4. Dostawa

4.1. Okoliczności i warunki

Dostawa zostanie zrealizowana poprzez bezpośrednie dostarczenie towaru do Odbiorcy, przez powiadomienie Odbiorcę, że towar jest dostępny lub przez dostarczenie towaru do konsygnanta lub przewoźnika w siedzibie Dostawcy. Odbiorca powinien bezzwłocznie przejąć tytuł własności towaru bez dodatkowych kosztów dla Dostawcy w momencie przyjazdu towaru pod wskazany przez Odbiorcę adres i używając wszelkich dostępnych środków włącznie z przedstawieniem gwarancji bankowych w przypadku, gdyby Odbiorca nie dysponował dokumentami wymaganymi do przejęcia tytułu własności towaru.

Jeśli Odbiorca nie zaakceptuje dostawy towaru dostarczonego do niego w ramach przewidzianego kontraktem terminu, umowa może zostać uznana za zakończoną bez zawiadomienia wyłącznie na podstawie decyzji Dostawcy.

4.2. Data dostawy

Data dostawy jest podawana dla celów informacyjnych ponieważ zależy od dostępności przewoźników, produktów oraz kolejności składania zamówień.

Przekroczenie daty dostawy nie upoważnia Odbiorcy do rekompensat, rabatów lub anulowania zamówienia. Jeśli jednak towar nie zostanie dostarczony w przeciągu 2 miesięcy od podanej daty dostawy w związku z jakąkolwiek przyczyną, inną niż działanie siły wyższej kontrakt sprzedaży może zostać anulowany na wniosek którejkolwiek ze stron bez rekompensaty lub odszkodowania. Następujące przypadki mogą być uznane za wynikające z działania siły wyższej, które zwalniają Dostawcę z obowiązku zrealizowania dostawy: wojna, zamieszki, atak zimy, sztormy, powodzie, epidemie, pożary, strajki, wypadki, niedobór surowca i niemożliwość otrzymania towaru od poddostawców.

4.3. Ryzyka

Odpowiedzialność za dostarczenie towaru w Rzeczypospolitej Polskiej będzie po stronie Dostawcy niezależnie od okoliczności, warunków sprzedaży i środków transportu. Ryzyka zostaną przeniesione na Odbiorcę w momencie dokonania dostarczenia towaru zgodnie z okolicznościami i warunkami ustalonymi w pkt. 4.1 powyżej. W przypadku spóźnionej dostawy, uszkodzenia lub brakującego towaru z winy przewoźnika Dostawca będzie dochodził swych praw względem przewoźnika w przeciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia przez Odbiorcę.

W stosunku do sprzedaży międzynarodowej, nasze dostawy będą podlegały pod przepisy Incoterms zdefiniowane w specjalnych warunkach publikowanych przez International Chamber of Commerce w Paryżu (aktualne wydanie najbliższe dacie dostawy).

5. Reklamacje

Niezależnie od kroków podjętych w stosunku do przewoźnika reklamacje odnoszące się do wad lub niekompatybilności dostarczanego towaru powinny być zgłoszone Dostawcy w ciągu pięciu dni licząc od daty dostarczenia towaru a przypadku wad ukrytych - od daty stwierdzenia takiej wady.

Odbiorca będzie odpowiedzialny za dostarczenie dowodu zauważonej wady lub problemu. Odbiorca powinien umożliwić Dostawcy potwierdzenie takiej wady lub problemu, ocenę sytuacji i podjęcie działań naprawczych. Odbiorca powinien powstrzymać się od angażowania stron trzecich, które miałyby podjąć tu jakiekolwiek kroki.

W przypadku braku stosownej reklamacji w określonym limicie czasu i zgodnie z ustaleniami dokonanymi powyżej, dostarczony towar powinien być uznany za zgodny z zamówieniem i wolny od jakichkolwiek wad.

6. Zwroty

Odbiorca zobowiązuje się do nie zwracania towaru bez wyraźnego uzasadnienia i bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Dostawcy. Jeśli uzgodniony zwrot nastąpi nie z winy Dostawcy Odbiorca zobowiązuje się do zwrotu towaru na swój koszt i poniesienie związanego z tym ryzyka. Zwracany towar musi być zaopatrzony w formularz zwrotu i być w takim samym stanie jak podczas dostarczenia przez Dostawcę.

7. Gwarancja

7.1 Zakres gwarancji

Gwarancja udzielona przez Dostawcę ogranicza się do wymiany towaru w przypadku stwierdzenia rozbieżności miedzy towarem a jego specyfikacją. Dostawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiada wymogom jakościowym oraz ilości, opisowi i cenie zdefiniowanym w zawartym z Odbiorcą kontrakcie handlowym.

W przypadku, gdy towar nie odpowiada w/w wymaganiom jakościowym Odbiorca zobowiązuje się potwierdzić taka wadę na piśmie zgodnie z postanowieniami pkt. 5 co pozwoli na wymianę całości lub części wadliwego towaru z wyjątkiem ewentualnych napraw lub odszkodowań odnoszących się do innych wad.

7.2 Wyłączenia

Gwarancja Dostawcy podlega wyłączeniu w przypadku wad lub zepsucia towaru spowodowanych przez normalne użycie, nietypowy incydent (niestandardowe użycie lub przechowywanie itp.) ewentualnie modyfikację towaru, która nie została dokonana lub wyspecyfikowana przez Dostawcę.

8. Cena

Towar będzie sprzedany za odpowiednia cenę w momencie złożenia zamówienia. Cena zdefiniowana przez Dostawcę w kontrakcie handlowym jest ceną netto (z dostawą lub FCA) i nie zawiera podatku VAT. Odbiorca zapłaci adekwatne podatki i opłaty zgodnie z polskim prawem lub innego kraju importującego lub tranzytowego.

9. Fakturowanie

Każda dostawa będzie fakturowana w momencie daty realizacji dostawy przy czym dopuszczalne są niewielkie różnice (±3 dni kalendarzowe) między datą dostawy a datą faktury.

10. Płatność

10.1 Okoliczności i warunki

Standartowym terminem płatności jest okres 30 dni jeśli nie stwierdzono inaczej w kontrakcie handlowym. Data płatności oznacza faktyczne wpłynięcie środków na konto Dostawcy a w żadnym razie nie jest to data zlecenia przelewu lub dostarczenie czeku.

10.2 Płatność przeterminowana lub brak płatności

W przypadku przeterminowanej płatności Dostawca może zawiesić realizację wszystkich bieżących zamówień bez żadnych innych konsekwencji. Wszystkie niezapłacone zaległe kwoty względem zdefiniowanej w fakturze daty płatności mogą skutkować żądaniem zapłacenia odsetek ustawowych, które powinny być zapłacone na żądanie Dostawcy. W przypadku braku kolejnej płatności w ciągu 48 godzin po otrzymaniu oficjalnego wezwania sprzedaż będzie formalnie anulowana jeśli Dostawca uzna, że należy podjąć nadzwyczajne działania i zażądać zwrotu towaru bez innych konsekwencji. Anulowanie sprzedaży będzie dotyczyło nie tylko danego zamówienia ale również innych poprzednich niezapłaconych faktur bez względu na to czy towar został dostarczony czy jest w trakcie dostawy i czy zapłata za towar jest wymagalna czy też nie.

W przypadku, gdy płatność jest rozłożona w czasie brak zapłaty jednej raty w uzgodnionym terminie będzie skutkował wymogiem zapłacenia całej należnej kwoty bez wymogu wystawienia formalnego wezwania do zapłaty.

We wszystkich wymienionych przypadkach Dostawca może zażądać zapłacenia zaległych kwot jeśli nie zdecyduje się na anulowanie odpowiadających im kontraktów handlowych.

Odbiorca pokryje wszelkie koszty poniesione przez Dostawcę w związku ze zwrotem towaru i postępowaniem sądowym odnoszące się do przeterminowanych płatności włącznie z honorariami oficjalnie zatrudnionych prawników. Zaległe płatności nie zostaną zawieszone w stosunku do jakiejkolwiek kwoty pod żadnym warunkiem bez pisemnej akceptacji Dostawcy. Każda częściowa płatność będzie najpierw odjęta od niezabezpieczonej części należnej kwoty a następnie od innych wcześniej należnych kwot.

Dostawca nie udzieli żadnego rabatu tytułem natychmiastowej płatności czy też tytułem wcześniejszej płatności niż zdefiniowano w specjalnych warunkach sprzedaży.

10.3 Gwarancja lub wymagania dotyczące płatności

Pogorszenie się stanu bieżących zobowiązań Odbiorcy może pociągnąć za sobą żądanie gwarancji w stosunku do nowych zamówień. Będzie to szczególnie istotne w przypadku zmiany w możliwościach produkcyjnych, poziomie aktywności zawodowej lub w przypadku, gdy przeniesienie produkcji, wynajem lub zmiany w aktywach Odbiorcy miałby negatywny wpływ na stan zadłużenia.

10.4 Miejsce zapłaty

Należność za faktury będzie wpłacana na konto Dostawcy zgodnie z jego danymi rejestracyjnymi. Ewentualne weksle lub akceptacje płatności nie będą prowadziły do modyfikacji lub zwolnienia z tego zobowiązania.

11. Zachowanie prawa własności

Dostawca zachowa prawo własności dostarczonego towaru aż do uzyskania efektywnej płatności odpowiadającej cenie, odsetkom i ewentualnym kosztom ubocznym. Wpłata zabezpieczenia powodującego zobowiązanie do zapłaty (weksel lub inne zabezpieczenie) nie będzie równoznaczna z płatnością. Przeterminowana płatność względem jakiejkolwiek daty płatności może pociągnąć za sobą akcję odzyskania towaru. Niniejsze warunki nie umniejszą ryzyka Odbiorcy związanego ze stratą lub uszkodzeniem dostarczonego towaru i innych uszkodzeń, który może on spowodować.

12. Nadrzędne przepisy prawne

Ewentualne problem lub sprawy sporne, które mogłyby wyniknąć w związku ze sprzedażą i dostawą towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą regulowane zgodnie z polskim prawem cywilnym.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów wynikających ze sposobu realizacji zamówienia, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny włączając w to roszczenia windykacyjne, roszczenia dodatkowe, roszczenia grupowe lub łączone, strony zobowiązują się poddać jurysdykcji sądu właściwego dla zgodnego z rejestracją adresu biura Dostawcy.

Wersja: 2017.07.01

Pobierz "Warunki Sprzedaży"